Regulamin

rabaciak.pl

data aktualizacji: 17.01.2024 r.

Słownik:
a) FORMULARZ KONTAKTOWY I CZAT – formularz i czat dostępny w Portalu umożliwiający kontakt z Dostawcą usług za pośrednictwem Portalu.
b) FORMULARZ REJESTRACJI DO NEWSTETTERA – formularz dostępny w Portalu umożliwiający subskrypcję newlettera udostępnionego przez Dostawcę usług.
c) FORMULARZ ZAMIESZCZANIA OPINII I KOMENTARZY W PORTALU – formularz udostępniany przez Dostawcę usług umożliwiający zamieszczanie opinii i komentarzy w Portalu.
d) KLIENT – podmiot, który odwiedza Portal, a także podmiot na rzecz, którego mogą być/są świadczone usługi drogą elektroniczną.
e) REGULAMIN – niniejszy regulamin obejmujący warunki korzystania ze Portalu w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną.
f) DOSTAWCA USŁUG – spółka Neutrino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, KRS 0000840276, NIP 1133014160, REGON 38603018600000;

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Dostawcę usług jest bezpłatne, dobrowolne i dostępne 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na:

a) Udostępnieniu procesu komunikacji poprzez Formularz kontaktowy i czat;
b) Udostępnieniu Formularza do zamieszczania opinii i komentarzy w Portalu;
ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą dokonania poszczególnych czynności z wykorzystaniem formularza.

4. Dostawca usług zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia świadczenia poszczególnych usług świadczonych drogą elektroniczną.

5. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności należy potwierdzić poprzez zaznaczenie stosowego check-boxa umieszczonego w toku procesu zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Usługa w zakresie przesyłania newslettera polega na przesyłaniu przez Dostawcę usług, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości zawierającej informacje o Towarach lub usługach Dostawcy usług. Newsletter przesyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy dokonali dobrowolnej subskrypcji. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu newslettera może być zawarta przez każdego Klienta, który wprowadzi swój adres e-mail w Formularzu rejestracji do newslettera udostępnionym na stronie Portalu internetowego. Zawarcie umowy w powyższym zakresie uwarunkowane jest wyrażeniem zgody przez Klienta na przekazywaniu mu newslettera. Akceptacja zostaje dokonana poprzez zaznaczenie stosowego check-boxa umieszczonego przy dokonywaniu subskrypcji lub podjęcia przez Klienta innego równoważnego działania świadczącego o chęci zapisu do newslettera. Z chwilą zapisu przez Klienta do newslettera zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu newslettera. Klient może w każdej chwili zrezygnować newslettera poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika znajdującego się w każdej wiadomości zawierającej newsletter lub poprzez kontakt mailowy pod adresem kontakt@rabaciak.pl

7. Dostawca usług na stronie Portalu internetowego udostępnia Formularz kontaktowy i czat. Klient może skorzystać z Formularza kontaktowego i czatu celem przesłania wiadomości do Dostawcy usług. Skorzystanie z Formularza kontaktowego wymaga podania podstawowych danych teleadresowych oraz adresu e-mail. Po zatwierdzeniu Formularza kontaktowego lub wysłaniu pierwszej wiadomości za pośrednictwem czatu zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu procesu komunikacji poprzez Formularz kontaktowy i czat.

8. Dostawca usług na podstronach Portalu udostępnia Formularz zamieszczania opinii i komentarzy. Klient wypełnia Formularz zamieszczania opinii i komentarzy o treść indywidualne i subiektywne. Zamieszczając treści opinii Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania jej treści i ponosi wszelkie konsekwencje takiego udostępnienia. Zamieszczane w Portalu treści nie wyrażają poglądów Dostawcy usług i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Dostawca usług nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu zamieszczanie opinii zawierana jest w momencie zatwierdzenia przez Klienta treści wprowadzonej do Formularza do zamieszczania opinii.

9. Dostawca usług jest uprawniony do zablokowania dostępu Klienta do usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku gdy Klient działa na szkodę Dostawcy usług lub innych Klientów, narusza dobre imię Dostawcy usług, narusza dobry wizerunek marki Portalu internetowego, narusza przepisy prawa, narusza dobre obyczaje lub postanowienia Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa.

10. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba trzecia uzna, iż treść publikowana na Portalu narusza ich prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste, wizerunek, moralność, przekonania, uczucia, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę handlową, powiadamia niezwłocznie Dostawcę usług o potencjalnym naruszeniu. Dostawca usług powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze strony Portalu internetowego, treści powodujących naruszenie.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Dostawca usług

1. Dostawca usług dołoży starań, aby korzystanie ze Portalu internetowego było możliwe z przy wykorzystaniu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych (również mobilnych) oraz niezależnie sposobu połączenia internetowego.

2. W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Dostawcę usług, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty danych wprowadzonych przez Klienta można dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Dostawcy usług na adres kontakt@rabaciak.pl lub skorzystanie Formularza kontaktowego i czatu.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Dostawca usług podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania Portalu w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną Klient może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@rabaciak.pl lub skorzystanie Formularza kontaktowego i czatu.

2. Dostawca usług ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail.

Uprawnienia i odpowiedzialność Dostawcy usług.

1. Wszelkie informacje o towarach i usługach podane na stronie internetowej Portalu internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny. Dostawca usług nie jest sprzedawcą, a Portal nie jest prowadzony w celu pośredniczeniu w sprzedaży pomiędzy producentami i/lub usługodawcami, a Klientami.

2. Dostawca usług dokłada wszelkich starań by informacje o produktach i usługach udostępnione na Portalu były rzetelne i aktualne. Z uwagi jednak na pośredniczenie w przekazywaniu treści reklamowych i informacyjnych mogą one różnić się od rzeczywistych ofert producentów i/lub usługodawców. Decyzje zakupowe Klientów powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o informacje dostępne na serwisach producentów i/lub usługodawców, a Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za dezaktualizację treści dostarczone przez producentów i/lub usługodawców.

3. Dostawca usług nie odpowiada również za działanie i wyliczenie programów, stron i wtyczek służących do porównywania ofert. Odpowiedzialność w tym zakresie zawsze spoczywa na dostawcy tego rodzaju usługi.

4. Dostawca usług dokłada wszelkich starań by odnośniki publikowane na stronie były aktualne i kierowały do właściwych stron (np. stron producentów, usługodawców, porównywark cen, pośredników sprzedaży, sklepów internetowych, portali typu marketplace). Dostawca usług nie odpowiada za zdezaktualizowanie się odnośnika lub zmianę po stronie serwera, na który dokonywane jest przekierowanie (np. zmiana treści strony, zmiana właściciela strony). Klient powinien każdorazowo zachować ostrożność w zakresie przeglądania treści w sieci Internet, w szczególności zadbać o posiadanie aktualnego oprogramowania antywirusowego.

5. Odpowiedzialność za treści i materiały (m.in. grafiki, tabele, zdjęcia) dostarczane przez producentów i/lub usługodawców w oparciu, o które tworzone są okazji oraz wpisy na blogu w całości obciąża producentów i/lub usługodawców. W przypadku powzięcia przez Dostawcę usług informacji o naruszeniu przez te treści i/lub materiały praw osób trzecich, Dostawca usług ma prawo do usunięcia tych treści z Portalu oraz poinformowaniu o zaistniałym fakcie producentów i/lub usługodawców.

6. W przypadku publikacji na Portalu informacji o akcjach promocyjnych, działaniach marketingowych lub konkursach prowadzonych przez producentów i/lub usługodawców, Dostawca usług nie może być traktowany jako organizator lub koordynator takich działań. Udzielenie wszelkich informacji w przedmiocie organizacji i rozstrzygnięcia takich działań spoczywa na producencie i/lub usługodawcy.

7. Dostawca usług nie jest uprawniony do składania i przyjmowania żadnych oświadczeń woli w imieniu producentów i/lub usługodawców, których materiały lub informacje prezentowane są na Portalu. Wszelkie oświadczenia dotyczące produktów, usług, producentów i/lub usługodawców, a nie dotyczące w jakikolwiek sposób Dostawcy usług lub sposoby funkcjonowania Portalu będą uznane za złożone w sposób nieskuteczny.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych przez Portal jest Dostawca usług.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Dostawcę usług w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. do nawiązania, ukształtowania treści , zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Klienta z Dostawcą usług.

3. Dostawca usług zapewnia, iż dane osobowe Klientów są należycie zabezpieczane, a formularze służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, wskutek czego proces przekazywania danych jest szyfrowany.

4. Przetwarzając dane osobowe Dostawca usług zabezpiecza dane osobowe Klientów przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

5. Klienta przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.

6. Szczegółowe regulacje dotyczące Polityki prywatności dostępne są na stronie internetowej Portalu.

Prawa autorskie

Przedstawione na stronie Portalu szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy Towarów stanowią własność Dostawcy usług i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Dostawcy usług.

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Portal internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Dostawcą usług, a Klientem w pierwszej kolejności będą rozwiązywane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku uzyskania wzajemnego porozumienia w zakresie kwestii spornych, sprawa będzie rozstrzygana przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy usług.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01 czerwca w 2023 roku. Dostawca usług zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązując się jednocześnie do publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Portalu internetowego ze wskazaniem daty obowiązywania zmian, a także poprzez zamieszczenie wzmianki o zmianach treści w sposób, w który Klient będzie mógł się zapoznać z wprowadzanymi zmianami.

4. Zmiany Regulaminu obowiązują zarówno Dostawcę usług jaki Klienta od momentu opublikowania zmian na stronie Portalu.

5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze Portalu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian.

6. Sformułowania i opisy stosowane do określenia poszczególnych funkcjonalności Portalu użyte na Portalu, w tym w szczególności nazwy i opisy przycisków, piktogramów i ikon mogą zostać zmienione na równoważne. Dokonanie takiej zmiany nie prowadzi zmiany niniejszego regulaminu.

7. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: rabaciak.pl/regulamin/.