Polityka prywatności

rabaciak.pl

data aktualizacji: 17.01.2024 r.

Witamy na stronie rabaciak.pl [dalej „Portal”]. Prezentowana tu polityka prywatności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które Państwo mogą podać w trakcie korzystania ze Portalu. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią niniejszego dokumentu przed skorzystaniem z usług naszego Portalu i podaniem jakichkolwiek danych. Szanując prawa każdego z naszych klientów, respektując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz odpowiednie prawo krajowe o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskiwanych danych osobowych podczas korzystania z strony internetowej oraz zapewniamy, że w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Informujemy, że wszyscy nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane wyłącznie jeżeli jest to konieczne do świadczenia naszych usług lub żebyś był na zawsze na bieżąco z nowościami na naszym Portalu. Szczegółowe informacje na temat znajdują się w niniejszym dokumencie.

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych Klientów, przekazywanych w związku z korzystaniem z usług Portalu [dalej „Dane Osobowe] jest spółka Neutrino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, KRS 0000840276, NIP 1133014160, REGON 38603018600000.

NASZ PORTAL ZBIERA NASTĘPUJĄCE DANE OSOBOWE:

1. Dane kontaktowe zawarte w formularzach (kontaktowym, komentarzy), które są niezbędne do prawidłowego korzystania z tych usług takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu – w zależności od danych podanych przez Klienta, w toku uzupełniania formularzy, Klient może również samodzielnie zanonimizować podawane informacje np. poprzez posługiwanie się pseudonimem, może to jednak wykonywanie przez Administratora poszczególnych usług.

2. Dane osobowe używane w celu obsługi Klienta tj. dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu, całą korespondencję na dany temat.

3. Dane osobowe związane z marketingiem bezpośrednim tj.: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, jakie treści i oferty zostały przez Klienta odwiedzone, sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy.

4. Dane związane z przeglądaniem zawartości Portalu: informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi usługami Portalu, w tym logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje na temat statystyki oglądalności strony internetowej, ruchu do i z poszczególnych stron itp.

CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW ORAZ PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z Portalu i obsługa Klienta

1. Przeglądanie zawartości Portalu nie wymaga podawania przez Klientów danych osobowych. Interakcja Skorzystania z formularza kontaktowego lub formularza komentarzy może powodować zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Klientów.

2. Administrator będzie używać danych osobowych Klienta do przetwarzania jego pytań oraz zgłoszeń, a także do publikacji jego komentarzy, o ile są zgodne z Regulaminem Portalu.

3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie korzystania z Portalu i obsługi klienta na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO.

Marketing Bezpośredni

1. Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług świadczonych przez Administratora lub jego partnerów w formie newslettera, pod warunkiem, że Klient wyrazi na to zgodę.

2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody Klienta.

Wypełnienie zobowiązań prawnych

1. Administrator będzie używać danych osobowych Klienta, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władzy publicznej.

2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika w przypadkach o których mowa powyżej.

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury kontaktu, wystawienia komentarza czy zapisu do newsletera. Każdy Klient ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Należy mieć na uwadze, że niepodanie niektórych danych w określonych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z oferowanych przez nas usług. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE:

1. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora lub zapobieganiu przestępstwom i wykorzystanie danych w sposób niezgodny z prawem czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) , c) i d) RODO będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji);
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Klientowi;
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora;
d) statystycznych i archiwizacyjnych;

2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, czyli na podstawie czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, chyba że Administrator będzie w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu.

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

4. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator będzie przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH.

1. Prawo dostępu do danych. Klient ma prawo żądać informacji o tym które dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.

2. Prawo do przenoszenia. Klient ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Klienta lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane Administratorowi.

3. Prawo do poprawiania danych. Klient ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

4. Prawo do usunięcia danych. Klient ma prawo zażądać w każdej chwili usunięcia danych przetwarzanych przez Administratora z wyjątkiem następujących sytuacji:

a) niezakończone postępowanie w ramach obsługi klienta;
b) w celu zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Klientowi;

5. Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni. Klient ma prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy profilu Klienta, która jest przygotowywana w celu wytworzenia takich materiałów. Klient może zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

a) wykonując instrukcje zawarte w każdej wiadomości e-mail w przypadku newsletterów,
b) poprzez kontakt z Administratorem na adres na adres mailowy kontakt@rabaciak.pl

6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Klienta, chyba że będzie w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu.

7. Prawo do ograniczenia. Klient ma prawo zażądać aby Administrator ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych pod następującymi warunkami:

a) w przypadku, gdy Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wtedy Administrator ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,
b) w przypadku gdy Klient zgłosi niepoprawność danych osobowych, wtedy Administrator ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
c) w przypadku gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Klient może nie zgodzić się na usunięcie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania jego danych osobowych,
d) w przypadku gdy Administrator nie potrzebuje danych osobowych Klienta, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

8. Prawo wniesienia skargi. Klient ma prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Polskim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Prawo do wycofania zgody. Klient w dowolnym momencie może wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

10. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora. Klient ma prawo żądać od Administratora wyrażenia przez niego stanowiska w przedmiocie procesu przetwarzania danych osobowych i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione powyżej z wyjątkiem prawa opisanego w pkt 8 powyżej można zrealizować poprzez pisemny kontakt z Administratorem kontakt@rabaciak.pl

PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z niektórych usług Portalu może wiązać się z udostępnianiem danych osobowych Klienta innym podmiotom. Jeżeli wskutek powyższego nastąpi przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, przetwarzanie danych osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności stosowanej przez taki podmiot. Administrator może udostępniać zebrane dane osobowe właścicielowi hostingu, na którym znajduje się Portal (np. cyberfolks.pl, dhosting.pl) do podmiotów współpracują w ramach kampanii marketingowych m.in. Google Analytics i Google Ads świadczonej przez Google Ireland Ltd., Facebook Pixel świadczonej przez Facebook Ireland Ltd., Yandex.Metica świadczonej przez Yandex N.V. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

ŚRODKI TECHNICZNE I OBOWIĄZKI KLIENTÓW W TYM ZAKRESIE

Portal dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane osobowe Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony internetowej w celu ochrony danych Klientów, w szczególności szyfrowanie SSL. Informujemy, że podjęte przez Portal działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klienci sami nie zachowają zasad bezpieczeństwa.

Zebrane dane osobowe Administrator przechowuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności lub inne rozwiązania równoważne jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES I INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII

Niniejszy rozdział Polityki Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies i innych podobnych technologii w związku z korzystaniem z Portalu. W szczególności Administrator wykorzystuje następujące technologie gromadzenia i przechowania danych do celów marketingowych i optymalizacji, z których można tworzyć anonimowe profile użytkowania za pomocą plików Cookies pod pseudonimem. Takie profile użytkowników są analizowane przez oprogramowanie i służą do ulepszania i dostosowywania oferty internetowej Administratora poprzez różne typy inteligentnych zaleceń reklam generowanych automatycznie w czasie rzeczywistym. Zebrane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji odwiedzających witrynę Administratora bez wyraźnej zgody Użytkownika. Ponadto dane te nie są połączone z danymi osobowymi, a jedynie z danymi o nośniku pseudonimu. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzeń Klientów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do tych urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować działanie internetowe Portalu indywidualnie do każdego Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z Cookies. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies- Cookies sesyjne i Cookies trwałe. Cookies sesyjne, które są przechowywane na urządzeniach Klientów i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci danego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń Klientów. Cookies trwałe, które są przechowywane na urządzeniach Klientów i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie danego urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia danego Klienta. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń Klientów. Każdy Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Portalu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

Dostosowania zawartości stron internetowej Portalu do preferencji i uprawnień Klientów oraz optymalizacji korzystania ze strony, rozpoznania urządzenia każdego z Klientów Portalu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, zapamiętania ustawień wybranych przez Klientów np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, zapamiętania historii odwiedzonych podstron Portalu w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Poprawna konfiguracja wybranych funkcji znajdujących się na stronie internetowej Portalu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki, optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Portal, Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowej Portalu, w tym: dostosowania zawartości Portalu do preferencji Klientów oraz optymalizacji korzystania z Portalu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzeń Klientów i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb danego Klienta.

Administrator będzie wykorzystywał Cookies do Analiz i badań oraz audytu oglądalności, tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z Portalu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają na klasyfikację Klientów Portalu i dostosowania strony internetowej do antycypowanych preferencji Klientów.

Administrator będzie wykorzystywał Cookies do świadczenia usług reklamowych prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów własnych, dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

Administrator będzie wykorzystywał Cookies do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu oraz jego danych i treści.

Cookies własne mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Klientów Portalu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Administrator może korzystać z plików Cookies dostarczanych powiązanych z oprogramowaniem i witrynami Google Search Console, Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Custom Audiences, Facebook Pixel, Twitter, Linked IN, Pinterest, Ceneo, Tradedoubler, Yandex.Metrica, Ceneo, Moneteasy.

Prawa klientów dotyczące przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies.

Każdy Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do jego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu danego Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Każdy Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Portalu.

KONTAKT

Klient Portalu może w każdej chwili skontaktować się z Administratorem danych w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe i informacje uzyskaną przy pomocy Cookies.